อาจารย์ ดร.ปาริชาต   ภัทรพานิชชัย

Dr.Parichart   Pattarapanitchai
 
Room No. STB109
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 16
Email parichart.p@cmu.ac.th
Website  
 
 
      
 
   
   Scholar