ข่าวสารปริญญาตรี

ข่าวสารรับสมัครงาน

  บริษัท โลตัส สำนักงานใหญ่ รับสมัคร พนง ประจำ 1 ตำแหน่ง

   PHPT รับสมัครงานตำแหน่งผู้เขียนโปรแกรมด้านสถิติ

  บริษัทแหลมทองสหการรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรีหลายตำแหน่ง

  PHPT รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ สำหรับโครงการวิจัยนับหนึ่ง

  โครงการวิจัยนับหนึ่งรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง Data Manager

  โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานภาคสนาม/ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสื่อสารมวลชน

  โครงการวิจัยนับหนึ่ง (www.napneung.net) รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  สถาบันวิจัยเพื่อการะเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ม.หอการค้าไทยรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม(part-time)

  กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

  บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานจำนวน 40 อัตรา

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Data Manager

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Programmer

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Clinical Research Assistant

ข่าวสารวิชาการ

  กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  ขอแจ้งกำหนดส่งใบคำขอเลื่อนสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯ กำหนดในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2562

  ผลการพิจารณารางวัลเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2561

  กระบวนวิชาเปิดใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(GE)

  กระบวนวิชาศึกษาทั่วไปเปิดใหม่

  กำหนดการย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ประปีการศึกษา 2562

  โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki Summer Program 2019

  แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ข่าวสารทุนการศึกษา

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmustat.com/download/fund_stu64.pdf

  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  มูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ) รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

  รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  นักศึกษาสถิติที่ต้องการสมัครทุนทำงานพิเศษ

  รับสัมครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษษทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี

  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561(ทดแทน)

ข่าวสารทั่วไป

  ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5

  ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาตอบกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมหรือโครงการบรรยายของภาควิชา

  ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษากรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2562

  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศผลการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือพิเศษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรื ประจำปีการศึกษา 2562

  คณะมนุษศาสตร์ ขอส่งสำเนาตารางสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 จำนวน 4 เรื่อง

  รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการหมาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  แจ้งข้อมูลบริษัทประกันคุณภาพส่วนบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

  ขอเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562

ข่าวสารบัณฑิตศึกษา

ข่าวสารรับสมัครงาน

  บริษัท โลตัส สำนักงานใหญ่ รับสมัคร พนง ประจำ 1 ตำแหน่ง

   PHPT รับสมัครงานตำแหน่งผู้เขียนโปรแกรมด้านสถิติ

  บริษัทแหลมทองสหการรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรีหลายตำแหน่ง

  PHPT รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ สำหรับโครงการวิจัยนับหนึ่ง

  โครงการวิจัยนับหนึ่งรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง Data Manager

  โครงการวิจัยนับหนึ่ง (www.napneung.net) รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  สถาบันวิจัยเพื่อการะเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ม.หอการค้าไทยรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม(part-time)

  บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานจำนวน 40 อัตรา

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Data Manager

ข่าวสารพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าวสารทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม


Popular Link

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภาควิชาสถิติ

ระบบสารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตารางสอบ

ปฏิทินการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

แผนผังอาคารสถิติ