ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิชาการ
ข่าวสารงานวิจัย

   รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
   เปิดรับสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม(Joint Research Program) ประจำปี 2563
   รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
   รับสมัตรนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน
   ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการระดับประเทศ Responsible Conduct of Research in Thailand
   โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
   ขอความร่วมมือในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบริการวิชาการรับใช้สังคมในระบบโครงการวิจัย CMU MIS
   โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยฝรั่งเศสประจำปี 2563-2564

ข่าวสารทั่วไป

   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลและบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่"
   งาน Campus France Tour September 2019
   รับสมัครทุน SOPHIA LECTURING-RESERACH GRANTS ปีการศึกษา 2020 ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น
   ขอเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเลือกวารสารสู่ความสำเร็จในการตีพิมพ์
   หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูการเป็น Global Citizen
   โครงการ Engineer Your Healthy Run
   การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำับดูแลสินเชื่อ
   Download ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มช.
   การตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย
   ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพนะบรมราชินี
   ยกเลิกการให้บริการจักรยานสาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชุมมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครและปชาสัมพันธ์
   การปิดให้บริการสนามกีฬากลาง (สนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   การกรอกภาระงาน(TOR) และผลการปฏิบัติงาน(JA)
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2562
   คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   คณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
   แบบฟอร์มการส่งข้อมูลนักศึกษามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตสอบ
   ประชาสัมพันธ์โครงการ Staff Training Week

Statistics Portal