ข่าวประชาสัมพันธ์

  บริษัทแหลมทองสหการรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรีหลายตำแหน่ง

  PHPT รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ สำหรับโครงการวิจัยนับหนึ่ง

  โครงการวิจัยนับหนึ่งรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง Data Manager

  โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานภาคสนาม/ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสื่อสารมวลชน

  โครงการวิจัยนับหนึ่ง (www.napneung.net) รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  สถาบันวิจัยเพื่อการะเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ม.หอการค้าไทยรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม(part-time)

  กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

  บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานจำนวน 40 อัตรา

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Data Manager

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Programmer

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Clinical Research Assistant

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmustat.com/download/fund_stu64.pdf

  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  มูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ) รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

  รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  นักศึกษาสถิติที่ต้องการสมัครทุนทำงานพิเศษ

  รับสัมครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษษทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี

  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561(ทดแทน)

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

Event
งานมุทิตาจิตคุณศรีทอน คุณยศยิ่ง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานมุทิตาจิตคุณศรีทอน คุณยศยิ่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Event
โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินการบรรจุกระบวนวิชาของภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัด โครงการ ?เตรียมความพร้อมการดำเนินการบรรจุกระบวนวิชาของภาควิชาสถิติ เป็นกระบวนวิชาเรียนร่วม? ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ

Event
กิจกรรมรายงานการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 63

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมรายงานการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย SCB1100

Event
สัมมนาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสัมมนาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ภาควิชาสถิติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด