ผู้บริหารภาควิชาสถิติ

 
 

อ.ดร.พิมพ์วรัชญ์ ศรีคำมูล

Dr.Pimwarat Srikummoon ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

อ.ดร.ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต

Dr.Pawat Paksaranuwat ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา