ข่าวทั่วไปทั้งหมด

 
  ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 2020-03-20 13:18:06
  ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาตอบกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมหรือโครงการบรรยายของภาควิชา 2020-02-27 15:39:24
  ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษากรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2562 2020-02-27 15:34:42
  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-11-14 11:14:01
  ประกาศผลการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือพิเศษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรื ประจำปีการศึกษา 2562 2019-11-14 11:13:06
  คณะมนุษศาสตร์ ขอส่งสำเนาตารางสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-11-08 11:17:32
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 จำนวน 4 เรื่อง 2019-11-05 10:29:41
  รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการหมาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-08-07 14:34:17
  แจ้งข้อมูลบริษัทประกันคุณภาพส่วนบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาต่างชาติ 2019-08-01 14:54:00
  ขอเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562 2019-07-08 15:17:13
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเลือกวารสารสู่ความสำเร็จในการตีพิมพ์ 2019-07-08 15:15:04
  โครงการ Engineer Your Healthy Run 2019-07-05 10:01:28
  ประชาสัมพันธ์เงินกู้ กยศ 2019-07-03 09:43:14
  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 2019-06-17 09:52:58
  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาแบบทุนพิเศษ 2019-06-07 15:59:57
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "แซะ & Share" กับน้ำดื่มอ่างแก้ว 2019-06-06 11:03:36
  ยกเลิกการให้บริการจักรยานสาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-05-27 15:54:27
  การปิดให้บริการสนามกีฬากลาง (สนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-05-21 15:17:24
  ประกาศเรื่องกำหนดการายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 2019-04-18 00:00:00
 

ปฏิทินกิจกรรม


Quick Links

STATISTICS VIDEO


Statistics Links

Science Links

CMU Links