ข่าวสารระดับปริญญาตรี

 
บริษัท โลตัส สำนักงานใหญ่ รับสมัคร พนง ประจำ 1 ตำแหน่ง 2021-07-16 09:36:25
PHPT รับสมัครงานตำแหน่งผู้เขียนโปรแกรมด้านสถิติ 2021-07-12 10:26:39
บริษัทแหลมทองสหการรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรีหลายตำแหน่ง 2020-02-21 15:14:46
PHPT รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ สำหรับโครงการวิจัยนับหนึ่ง 2020-02-05 16:19:47
โครงการวิจัยนับหนึ่งรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ 2020-01-20 14:43:00
โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง Data Manager 2019-11-19 10:51:09
โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานภาคสนาม/ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสื่อสารมวลชน 2019-10-24 11:20:16
โครงการวิจัยนับหนึ่ง (www.napneung.net) รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ 2019-08-07 14:23:42
สถาบันวิจัยเพื่อการะเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ม.หอการค้าไทยรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม(part-time) 2019-07-08 15:05:40
กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 2019-07-08 15:02:59
 
กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2019-12-06 09:18:32
ขอแจ้งกำหนดส่งใบคำขอเลื่อนสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-11-18 14:30:37
แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯ กำหนดในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2562 2019-08-07 14:36:23
ผลการพิจารณารางวัลเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2561 2019-08-01 14:49:26
กระบวนวิชาเปิดใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(GE) 2019-07-03 09:36:30
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไปเปิดใหม่ 2019-06-27 13:52:57
กำหนดการย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ประปีการศึกษา 2562 2019-06-17 09:54:12
โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki Summer Program 2019 2019-05-30 13:33:57
แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 2019-05-17 14:46:25
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 2021-07-07 14:34:39
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 2021-06-15 10:59:54
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmustat.com/download/fund_stu64.pdf 2021-06-14 11:15:06
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 2020-03-13 13:18:45
มูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ) รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2019-11-26 14:07:15
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-22 15:20:34
นักศึกษาสถิติที่ต้องการสมัครทุนทำงานพิเศษ 2019-08-20 15:48:29
รับสัมครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-20 15:40:55
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษษทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี 2019-08-20 15:39:56
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561(ทดแทน) 2019-07-23 15:32:28
 
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 2020-03-20 13:18:06
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาตอบกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมหรือโครงการบรรยายของภาควิชา 2020-02-27 15:39:24
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษากรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2562 2020-02-27 15:34:42
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-11-14 11:14:01
ประกาศผลการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือพิเศษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรื ประจำปีการศึกษา 2562 2019-11-14 11:13:06
คณะมนุษศาสตร์ ขอส่งสำเนาตารางสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-11-08 11:17:32
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 จำนวน 4 เรื่อง 2019-11-05 10:29:41
รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการหมาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-08-07 14:34:17
แจ้งข้อมูลบริษัทประกันคุณภาพส่วนบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาต่างชาติ 2019-08-01 14:54:00
ขอเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562 2019-07-08 15:17:13

ปฏิทินกิจกรรม


Quick Links

STATISTICS VIDEO


Statistics Links

Science Links

CMU Links