ข่าวพัฒนานักศึกษาทั้งหมด

 
โครงการแลกเปลี่ยน ณ University Kebangsaan Malasia 2020-03-13 13:22:41
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ModDang Boot Camp 2020-02-12 14:43:07
โครงการ Hirosaki University Summer Program 2020 2019-12-06 09:46:15
ประชาสัมพันธ์โครงการ Kanazawa University Short Stay Program 2020-20-21 2019-12-06 09:22:40
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่่ยน Chung-Ang University Spring 2020 2019-10-17 11:37:26
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน 2019-10-17 11:08:42
2019 AEARU Innovation & Entrepreneurship Winter Program @ NTU x NCTU 2019-08-22 15:18:54
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kansai University 2019-08-22 15:17:02
รางวัลปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-22 15:16:01
รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน 2019 IYF World Camp 2019-08-22 15:12:24
งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2019 2019-08-20 15:38:11
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2562 2019-08-20 15:36:43
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป(รหัส 61.. ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-07 14:30:16
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบรณาการกับการทำงาน 2019-08-05 09:36:01
โครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme 2019-08-01 14:57:15
Chuo University Exchange Program 2020 2019-08-01 14:56:15
โครงการ Youth Startup Leader Camp 2019-07-23 15:44:12
โครงการแลกเปลี่ยน Kokushikan University Exchange Program 2020 (1 year) 2019-07-23 15:42:52
โครงการ 2019 ASEAN-Korea Academic Essay Contest 2019-07-12 15:33:08
โครงการ The AMFUF Peace Forum at DOKDO 2019-07-08 15:10:36
Kyoto University Exchange Program Spring 2020 2019-07-08 15:08:46
โครงการ The 11th DREam International Students Summer Program 2019-07-03 09:46:36
การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 (ScSci 2019) 2019-07-03 09:39:06
ประชาสัมพันธ์วิชาโทวิทยาการข้อมูลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2019-06-24 10:01:55
รับสมัครนักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการยูแสค(Thai buddy) 2019-06-20 14:45:00
โครงการ Putra Experience Summer School 2019 2019-06-13 10:51:27
โครงการ FUTURES THINKING & SCENARIO PLANNING WORKSHOP FOR YOUTH 2019-06-13 10:50:20
โครงการ 2019 SATU Smart 2.0 Student Competition 2019-06-13 10:48:43
Academic Year 2020 Spring Exchange Student Application,University of Toyama 2019-06-13 10:47:30
ประกาศสำนักทะเบียนประมวณผลเรื่องการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-06-10 15:22:13
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ JASSO Scholarship Application for Autumn 2019 2019-06-07 16:01:51
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึ่งพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2019-06-06 11:01:47
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 1st Cecle of UMAP Program A&B 2019-2 2019-05-30 13:39:20
โครงการ 4th TFI Specialist Community Action and Leadership Exchange Program 2019-05-27 15:58:08
การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS 2019-05-21 15:59:42
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสือสั้น 2019-05-17 14:43:59
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ 2019-05-17 14:41:34
กำหนดวันเวลาสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 2019-05-17 14:40:00
ประกวดวาดภาพโครงการ "จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยอินทัช" ปีที่ 13 2019-05-16 15:04:10
การประกวดออกแบบสถานที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3 Play 2019-05-16 15:01:07
งาน JOB FAIR 2019 2019-05-16 14:56:01
โครงการแลกเปลี่ยน Patikar Summer Camp 2019 2019-05-16 14:50:50
 

ปฏิทินกิจกรรม


Quick Links

STATISTICS VIDEO


Statistics Links

Science Links

CMU Links