Untitled Document
  หน้าแรก หลักการและเหตุผล คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ แสดงความจำนงบริจาค รายนามผู้บริจาค ติดต่อเรา  

ҤԪʶԵ Էʵ Է§

  ขออนุมัติปิดโครงการปรับปรุงบ้านพวงแสด
  รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงบ้านพวงแสด ระยะที่ 2
  รายงานความคืบหน้าโครงการรณรงค์หาทุนสนับสนุนปรับปรุงอาคารสถิติ(บ้านพวงแสด)

  จดหมายจาก ผศ. ดร. มานัดถุ์ คำกอง หัวหน้าภาควิชา
  จดหมายจาก รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ หัวหน้าภาควิชา

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ "การบริจาคเงินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่สถาบันการศึกษาของทางราชการและเอกชน โดยไม่รวมโรงเรียนนอกระบบ สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหรือกำไรสุทธิแล้วแต่กรณี"       รายละเอียดเพิ่มเติม

  จดหมายจาก รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ตันฆศิริถึงศิษย์เก่าทุกท่าน

   ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาตร์ มช. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่จังหวัดเชียงราย   สภาพบ้านพวงแสด(อาคารสถิติ) ที่ต้องปรับปรุงใหม่