Contact us

ที่อยู่

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์

โทร. 053-943381-5 โทรสาร. 053-943446