ผู้บริหารภาควิชาสถิติ

 
 
 

ผศ.ดร.วลัยทิพย์ บุญญาติศัย

Asst. Prof. Dr.Walaithip Bunyatisai ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายการเงินและพัสดุ

ผศ.ดร.นวพร นาคหฤทัย

Asst. Prof. Dr.Nawapon Nakharutai ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา