ประวัติภาควิชาสถิติ

     ภาควิชาสถิติ เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     พ.ศ.2518 เป็นสาขาวิชาหนึ่งในภาควิชาคณิตศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกสถิติ

     พ.ศ.2519 โครงการจัดตั้งภาควิชาสถิติ

     พ.ศ.2522 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาสถิติิ

     พ.ศ.2532 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์

     ภาควิชาสถิติมีบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน เป็นคณาจารย์ 22 คน และบุคลากรสนับสนุน 6 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 293 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 10 คน มีอาคารในความรับผิดชอบ 1 อาคาร มีงบประมาณในการดำเนินงานบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 2.3 ล้านบาท ทั้งนี้ภาควิชาสถิติร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมสถิติและคณิตศาสตร์ จำนวน 1 หลัง