งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


        สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 (ปีการศึกษา 2555) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ และสถิติประยุกต์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการในด้านสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาจากแต่ละสถาบัน
        นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทักษะการสื่อสาร อีกทั้งยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ และในแต่ละปีได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้แต่ละสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการ ดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2562) นับรวมเป็นครั้งที่ 7 ในการนี้สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ยกระดับโครงการจากประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเพียง 3 สถาบันเป็นการจัด "ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ"
        เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ ทั้งนี้การจัดให้มี ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็มตามหลักวิชาการ และผลงานของนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณานอกจากจะได้นำเสนอ ในที่ประชุมวิชาการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ยังจะมีการเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการ ผ่านสื่อออนไลน์

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41