งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด


เอกสารสำหรับบทความวิจัย

1. รายละเอียดการจัดเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม ดาวน์โหลด

2. ตัวอย่างรูปแบบบทคัดย่อ (สำหรับผู้ส่งเฉพาะบทคัดย่อ) ดาวน์โหลด

3. ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็ม (สำหรับผู้ส่ง Full Paper) ดาวน์โหลด

*การส่งบทคัดย่อ หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม ให้ส่งในรูปแบบนามสกุล .docx


สื่อประชาสัมพันธ์

1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

2. หนังสืออนุมัติจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ 2019 ดาวน์โหลด


งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41